Regulamin świadzenia usług

Regulamin świadczenia usług

§ 1. Definicje

 1. Terminom używanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Konto – konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
  2. Koszyk – element oprogramowania Serwisu WWW, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  4. Restauracja Viet’s Bagutte  – restauracja prowadzona przez Usługodawcę lub podmioty z grupy Usługodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Serwis WWW – serwis internetowy Viets, dostępny pod adresem www.viets.pl
  6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie WWW umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka, wybranie sposobu dostawy i płatności
  7. Usługodawca – Viet’s Baguette z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Pruszkowska 29A/167, 02-119 Warszawa, NIP: 7010966966, kontaktowy adres e-mail: kontakt@viets.pl
  8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  9. Zamówienie – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu wybranej Restauracji Viet’s Baguette, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Restaurację Viet’s Baguette lub do odbioru w Restauracji Viet’s Baguette.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW.
 2. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW jest Usługodawca.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu (dalej „Usługi”) obejmują:
  1. informowanie Użytkowników o ofercie Restauracji Viet’s Baguette;
  2. umożliwienie wyszukiwania najbliższych Restauracji Viet’s Baguette za pomocą listy Restauracji Viet’s Baguette pokazanej w Serwisie WWW;
  3. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
  4. umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;
  5. umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta;
 2. Usługi przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 3. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW.
 4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw poszczególnych Restauracji Viet’s Baguette. Informacje: (i) o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres oraz (ii) o Restauracji Viet’s Baguette, realizującej dostawę, dostępne są w Serwisie WWW na początku składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez właściwą Restaurację Viet’s Baguette następuje po wpisaniu kodu pocztowego adresu dostawy. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
 2. Zapłata za Zamówienie może być dokonana przez Użytkownika:
 3. on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PRZELEWY24 prowadzonego przez PayPro S.A.; albo
 • Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta.
 • W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien:
  • wybrać zakładkę „Zamówienia” w Serwisie WWW;
  • wypełnić Formularz zamówienia, w szczególności podać: miejscowość, ulica i numer budynku, nr lokalu, telefon komórkowy;
  • wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje Silver Dragon z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;
  • dokonać wyboru metody płatności;
  • zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 • W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto, Użytkownik taki powinien:
  • zalogować się do Serwisu WWW przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła;
  • wybrać zakładkę „Zamówienia”;
  • wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy;
  • wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje Viet’s Baguette z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu.
  • dokonać wyboru metody płatności;
  • zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 • Po wykonaniu wszystkich kroków opisanych powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Użytkownika za Zamówienie składa się cena za zamawiane produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za opakowanie, transport, dostarczenie), o której Użytkownik jest informowany na stronach Serwisu WWW w trakcie składania Zamówienia.
 • Zamówienie nie zostanie dostarczone pod adres wskazany w Formularzu zamówienia, jeżeli formularz jest niewłaściwie wypełniony. Jeżeli Formularz zamówienia jest niewłaściwie wypełniony i Restauracja Silver Dragon  nie będzie mogła skontaktować się z Użytkownikiem, realizacja Zamówienia nie będzie wykonywana.

§ 5. Rejestracja i dostęp do Konta

 1. Rejestracja Konta dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW.
 2. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, Usługodawca na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.
 5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Microsoft Edge, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
 2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Microsoft Edge, Opera Mini lub Safari Mobile).

§ 7. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług

 1. Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres.
 2. Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej stosowne oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail kontakt@viets.plw tytule wiadomości „Rezygnacja z Konta” lub listownie, na adres Usługodawcy tj. Viet’s Baguette, ul. Pruszkowska 29A/167, 02-119 Warszawa.
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 4. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
 5. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie (na adres  Quatro Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 31, 02-290 Warszawa) lub pocztą elektroniczną (na adres email  kontakt@viets.plw tytule wiadomości wpisać „Odstąpienie od umowy”).
 6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 7 ust. 3. powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi.
 9. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym § 7 pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.

§ 8. Reklamacje dotyczące Zamówień

 1. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
 3. przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail kontakt@viets.pl w tytule wiadomości „Reklamacja”;  lub
 4. na piśmie, na adres Usługodawcy (Viet’s Baguette, ul. Pruszkowska 29A/167, 02-119 Warszawa).
 5. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 6. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady
 9. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 10. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 9. Reklamacje dotyczące Usług

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące lub Usług można zgłaszać:
 2. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@viets.plw tytule wiadomości „Reklamacja”; lub
 3. listownie, na adres Usługodawcy (Viet’s Baguette, ul. Pruszkowska 29A/167, 02-119 Warszawa).
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 5. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 6. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Quatro Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Dzwonkowa 31, 02-290 Warszawa, KRS: 0000429205, NIP: 5213634599 („Administrator”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy o kontakt mailowy na adres e-mail: kontakt@viets.pl w tytule wiadomości wpisać „Dane osobowe”; lub o przesłanie listu na adres Viet’s Baguette, ul. Pruszkowska 29A/167, 02-119 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 4. związanym z realizacją Zamówienia i umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Restauracje Silver Dragon lub realizacją umowy świadczenia usług, a także w przypadku odpowiedzi na kierowane do Administratora zapytania, sugestie i reklamacje tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 5. Prowadzenie i obsługa Konta Użytkownika na stronie internetowej oraz w celu umożliwienia udziału w programach lojalnościowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 6. W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy  podatkowe  (np.  wystawianie  i przechowywanie faktur   oraz   dokumentów   księgowych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 7. gdy przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są: poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb klientów, marketing bezpośredni, cele statystyczne, a także ustalenie i dochodzenie roszczeń, a także obrona przed roszczeniami.
 8. W innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określony w treści zgody.
 9. Pana/Pani dane mogą być udostępniane organom władzy publicznej w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Administratorem, które przetwarzają je w celu utrzymania Serwisu WWW, realizacji Zamówień oraz sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Restauracje Silver Dragon przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji (podmioty przetwarzające), w tym:
 10. dostawcom systemów IT z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawy systemów;
 11. podmiotom prowadzącym działalność transportową, kurierską lub pocztową, w celu dostarczenia korespondencji lub zamówionego towaru lub usługi;
 12. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu umożliwienia realizacji płatności;
 13. podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne;
 14. podmiotom  przeprowadzającym  na  nasze  zlecenie  badanie  satysfakcji  klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta oraz prowadzącym na nasze zlecenie kampanie marketingowe;
 15. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celu realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa ( w tym przepisami ustawy o rachunkowości) lub do realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu wycofania tej zgody.
 16. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw  spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 17. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 18. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 19. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 20. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.
 21. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do celów realizacji umowy sprzedaży produktów i towarów oferowanych przez Administratora lub pozostałe podmioty prowadzące Restauracje Viet’s Baguette. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 22. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, które polega na tworzeniu, w oparciu o przekazane informacje  profili preferencji naszych klientów i tym samym w oparciu o nie, pozwala dostosowywać usługi i treści jakie Pan/Pani od nas otrzymuje.

§ 11. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
  1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
 2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§ 12. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w wersji elektronicznej pod adresem https://www.viets.pl/
 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.

§ 13. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin w szczególności w przypadku:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
  2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
  3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW;
  4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
  5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  6. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanych w Regulaminie.
 2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW oraz poinformuje za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres przypisany do Konta.
 4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
X